ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Грицаєнко Г.І.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Таврійського державного агротехнологічного університету
Грицаєнко І.М.
старший викладач кафедри технічного сервісу в АПК
Таврійського державного агротехнологічного університету

У статті досліджено сучасний стан та інвестиції в забезпечення аграрного виробництва основними видами сільськогосподарської техніки. Проаналізовано наявність та навантаження на зернозбиральні комбайни та трактори всіх марок у сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення. Розглянуто питання оновлення техніки. Для обґрунтування найбільш ефективних зовнішніх джерел фінансування інвестицій у технічне забезпечення сільського господарства проведено порівняльний аналіз умов фінансового лізингу та банківського кредитування.
Ключові слова: технічне забезпечення, фінансування інвестицій, фінансовий лізинг, банківське кредитування, трактори всіх марок, зернозбиральні комбайни.

Грицаенко Г.И., Грицаенко И.М. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В статье исследованы современное состояние и инвестиции в обеспечение аграрного производства основными видами сельскохозяйственной техники. Проанализированы наличие и нагрузка на зерноуборочные комбайны и трактора всех марок в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах населения. Рассмотрен вопрос обновления техники. Для обоснования наиболее эффективных внешних источников финансирования инвестиций в техническое обеспечение сельского хозяйства проведен сравнительный анализ условий финансового лизинга и банковского кредитования.
Ключевые слова: техническое обеспечение, финансирование инвестиций, финансовый лизинг, банковское кредитование, трактора всех марок, зерноуборочные комбайны.

Gritsaenko G.I., Gritsaenko I.M. TECHNICAL EQUIPMENT AS A PRIORITY INVESTMENT AGRICULTURAL PRODUCTION
The article examines the current state of, and investment in agricultural production to ensure the main types of agricultural machinery. In the agricultural enterprises and farms of the population are analyzed and the presence of the load on combine harvesters and tractors of all brands. The issues update technology. In order to justify the most effective external financing of investment in support of agriculture, a comparative analysis of financial leasing conditions and bank lending.
Keywords: logistics, investment financing, financial leasing, bank credit, tractors of all brands combine harvesters.

Завантажити статтю (pdf)