СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ ЯК БАЗИС ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
ЯК ВЕКТОР ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВІД ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Глубіш Л.Я.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри технологій управління
Інституту адміністрування та післядипломної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті доведено доцільність чіткого окреслення системи цінностей на державному рівні як базису формування економічних інтересів стейкхолдерів як вектора економічних ефектів від їх реалізації, що дасть змогу визначати тенденції розвитку економічної системи загалом.
Ключові слова: ціннісні орієнтації, економічні інтереси, стейкхолдери, економічні ефекти.

Глубиш Л. Я. СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ КАК БАЗИС ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ СТЕЙКХОЛДЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ВЕКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ОТ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В статье доказана целесообразность четкого определения системы ценностей на государственном уровне как базиса формирования экономических интересов стейкхолдеров в качестве вектора экономических эффектов от их реализации, что позволит определять тенденции развития экономической системы в целом.
Ключевые слова: система ценностей, экономические интересы, стейкхолдеры, экономические эффекты.

Hlubish L.Ya. THE VALUE SYSTEM AS THE BASIS OF FORMATION OF THE STAKEHOLDERS’ ECONOMIC INTERESTS AS A VECTOR OF ECONOMIC EFFECTS FROM THEIR IMPLEMENTATION
Is proved expediency determine of the system of value at the national level as the basis for the formation of the economic interests stakeholders as a vector of the economic effects of their implementation, allowing to determine the trend development this sector and of the economic system generally.
Keywords: system of value, economic interests, stakeholders, economic effects.

Завантажити статтю (pdf)