РУШІЙНІ ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ

Федоронько Н.І.
кандидат економічних наук, старший викладач
Тернопільського національного економічного університету
Трачук І.Я.
студентка
Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто фондовий ринок як основний чинник розвитку світової економіки. Досліджено безпосередній вплив фондових бірж на функціонування міжнародного ринку. Проаналізовано сучасний стан та основні процеси розвитку фондових ринків.
Ключові слова: фондовий ринок, капіталізація, фондова біржа, ринок капіталу.

Федоронько Н.И., Трачук И.Я. ДВИЖУЩИЕ ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
В статье рассмотрены фондовый рынок как основной фактор развития мировой экономики. Исследованы непосредственное влияние фондовых бирж на функционирование международного рынка. Проанализировано современное состояние и основные процессы развития фондовых рынков.
Ключевые слова: фондовый рынок, капитализация, фондовая биржа, рынок капитала.

Fedoronko N.I., Trachuk I.Ya. DRIVING DEVELOPMENT PROCESSES WORLD STOCK MARKET
This article about a stock market as a major factor of development global economy. It was investigated as stock markets impact the international market. In the article analyzed modern condition and the basic processes development of stock markets.
Keywords: stock market capitalization, stock exchange, capital market.

Завантажити статтю (pdf)