МІСЦЕ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЙТИНГАХ

Сушко К.В.
студентка навчально-наукового інституту економіки,
оподаткування та митної справи
Університету державної фіскальної служби України
Чернова О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки
Університету державної фіскальної служби України

У статті розглянуто місце України у глобальних економічних рейтингах. Досліджено індекс глобальної конкурентоспроможності за останні роки та позицію України. Визначено фактори легкості ведення бізнесу в країні, тенденції зміни індексу економічної свободи. Проаналізовано позиції України в індексі інвестиційної привабливості. Виявлено макроекономічні та інституційні фактори підвищення конкурентоспроможності України на глобальній арені. З’ясовано, що зниження позицій країни в міжнародних рейтингах пов’язане із нестабільною політичною, економічною, соціальною ситуацією. Доведено, що пошук шляхів підвищення конкурентних позицій країни у світовому економічному просторі є одним із найактуальніших завдань українського уряду.
Ключові слова: Україна, міжнародний рейтинг, конкурентоспроможність, економічний розвиток, інвестиційна привабливість.

Сушко К.В., Чернова О.В. МЕСТО УКРАИНЫ В ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЙТИНГАХ
В статье рассмотрено место Украины в глобальных экономических рейтингах. Исследованы индекс глобальной конкурентоспособности за последние годы и позиции Украины. Определены факторы легкости ведения бизнеса в стране, тенденции изменения индекса экономической свободы. Проанализированы позиции Украины в индексе инвестиционной привлекательности. Обнаруженные макроэкономические и институциональные факторы повышения конкурентоспособности Украины на глобальной арене. Установлено, что снижение позиций страны в международных рейтингах связано с нестабильной политической, экономической, социальной ситуацией. Доказано, что поиск путей повышения конкурентных позиций страны в мировом экономическом пространстве является одной из самых актуальных задач украинского правительства.
Ключевые слова: Украина, международный рейтинг, конкурентоспособность, экономическое развитие, инвестиционная привлекательность.

Sushko K.V., Chernova O.V. UKRAINE'S PLACE IN THE GLOBAL ECONOMIC RANKINGS
The article deals with Ukraine's place in the global economic rankings. Studied the global competitiveness index in recent years and the position of Ukraine. The factors of ease of doing business in the country. Followed trends in the index of economic freedom. Analyzed the position of Ukraine in the index of investment attractiveness. Identified macroeconomic and institutional factors increasing Ukraine's competitiveness on the global stage. It is found that reducing the country's position in international rankings due to the unstable political, economic and social situation. It is proved that the search for ways to improve the country's competitive position in the world economy is one of the most important tasks of the Ukrainian government.
Keywords: Ukraine, international rating, competitiveness, economic development, investment attraction.

Завантажити статтю (pdf)