НОВІ УЯВЛЕННЯ ПРО РУШІЙНІ СИЛИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ВИМОГИ
ДО КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Коваленко М.А.
доктор економічних наук, професор,
Херсонський національний технічний університет

Швороб Г.М.
кандидат економічних наук, доцент,
Херсонський національний технічний університет

У статті вказується на найбільш характерні риси інформаційного суспільства і особливості майбутньої економіки. Показано роль інтелектуального капіталу як джерела зростання багатства та чинники впливу процесу глобалізації економічних відносин на умови діяльності суб’єктів господарювання. Наведено обґрунтування ролі і місця людського, інтелектуального капіталу у кругообігу капіталу підприємства в умовах розширеного відтворення. Наголошено на тому, що зміни у сучасних уявленнях теоретичних основ економіки і практики їх реалізації актуалізують проблему підготовки кадрів, підвищення їх компетентностей відповідно до вимог майбутньої економіки.
Ключові слова: інформаційне суспільство, глобалізація, економіка знань, інтелектуальний капітал, людський капітал, компетентність фахівців.

Коваленко Н.А., Швороб А.Н. НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДВИЖУЩИХ СИЛАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНЦИЯМ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В статье указывается на наиболее характерные черты информационного общества и особенности будущей экономики. Показаны роль интеллектуального капитала как источника роста богатства и факторы влияния глобализации экономических отношений на условия деятельности субъектов хозяйствования. Приведено обоснование роли и места человеческого, интеллектуального капитала в кругообращении капитала предприятия в условиях расширенного воспроизводства. Подчеркнуто, что изменения в современных представлениях теоретических основ экономики и практика их реализации актуализируют проблему подготовки кадров, повышения их компетентностей в соответствии с требованиями будущей экономики.
Ключевые слова: информационное общество, глобализация, экономика знаний, интеллектуальный капитал, человеческий капитал, компетентность специалистов.

Kovalenko M.A., Shvorob G.M. NEW IDEAS OF THE DRIVING FORCES OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE COMPETENCY REQUIREMENTS OF THE FUTURE PROFESSIONALS
The article states that the most characteristic features that define the tomorrows economics, is the computerization of society, globalization of economic relations, the increasing role of the human capital at the industry. The role of intellectual capital as a source of wealth growth and the factors of influence on the globalization of economic relations on the operating conditions of economic entities are shown. The argument of a role and a place of human, intellectual capital in a circulation of the capital of the enterprise under the conditions of the expanded reproduction are stressed. It is emphasized that the changes in modern concepts of the theoretical foundations of the economy and the practice of their realization actualize the problem of professional trainings, increasing their competencies in accordance with the requirements of the future economy.
Keywords: information society, globalization, knowledge economy, intellectual capital, human capital, competence of specialists.

Завантажити статтю (pdf)