СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Табінський В.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри оподаткування і соціального забезпечення
Університету митної справи та фінансів
Барабаш Н.М., Білодід К.В.
студенти
Університету митної справи та фінансів

У статті розглянуто основні проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в Україну. Проаналізовано статистичні дані, які відбивають динаміку іноземних інвестицій. Виявлено основні проблеми, що перешкоджають збільшенню іноземних інвестицій. Обґрунтовано значущість іноземних інвестицій як фактора соціально-економічного розвитку країни.
Ключові слова: інвестиційна діяльність, прямі іноземні інвестиції, інвестор, інвестиційний ринок, інвестиційний клімат, інвестиційні показники.

Табинский В.А, Барабаш Н.М., Белодед Е.В. СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
В статье рассмотрены основные проблемы и перспективы привлечения иностранных инвестиций в Украину. Проанализированы статистические данные, отражающие динамику иностранных инвестиций. Выявлены основные проблемы, препятствующие увеличению иностранных инвестиций. Обоснована значимость иностранных инвестиций как фактора социально-экономического развития страны.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, прямые иностранные инвестиции, инвестор, инвестиционный рынок, инвестиционный климат, инвестиционные показатели.

Tabinskyi V.A., Barabash N.M., Bilodid K.V. STATE OF INVESTMENT IN UKRAINE
The article considers the main problems and prospects of attracting foreign investment in Ukraine. Analyzed statistical data reflecting the dynamics of foreign investment. The basic problems that prevent an increase in foreign investment. Proved the importance of foreign investment as a factor of socio-economic development.
Keywords: investment, foreign direct investment, investor, investment market, investment climate, investment indicators.

Завантажити статтю (pdf)