ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ ЛЕОНТЬЄВА І ЛІНІЙНОЇ ФУНКЦІЇ

Янковий В.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки і планування бізнесу
Одеського національного економічного університету

У статті обговорюються теоретичні і прикладні аспекти використання виробничої функції Леонтьєва та лінійної функції в процесі моделювання випуску продукції залежно від двох важливіших чинників: розміру основних фондів і витрат на оплату праці на підприємствах харчової промисловості. Розглядається проблема оптимізації фондоозброєності в рамках зазначених функцій.
Ключові слова: виробнича функція, еластичність заміщення ресурсів, оцінка параметрів, оптимальна фондоозброєність.

Янковой В.А. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ЛЕОНТЬЕВА И ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ
В статье обсуждаются теоретические и прикладные аспекты использования производственной функции Леонтьева и линейной функции в процессе моделирования выпуска продукции в зависимости от двух важнейших факторов: размера основных фондов и расходов на оплату труда на предприятиях пищевой промышленности. Рассматривается проблема оптимизации фондовооруженности в рамках указанных функций.
Ключевые слова: производственная функция, эластичность замещения ресурсов, оценка параметров, оптимальная фондовооруженность.

Iankovyi V.O. ECONOMIC AND MATHEMATICAL PROPERTIES OF THE LEONTIEV PRODUCTION FUNCTION AND LINEAR FUNCTION
Theoretical and application aspects of the Leontief production function and linear function in the simulation of output based on two the most important factors (size of assets and labor costs) in the food industry are discussed. The problem of optimization of the capital-labor ratio within the specified functions is considered.
Keywords: production function, elasticity of substitution of resources, estimation of parameters, optimal capital-labor ratio.

Завантажити статтю (pdf)