ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІТ-РЕГРЕСІЇ ПІД ЧАС ОЦІНКИ
РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ

Юрченко М.Є.
кандидат фізико-математичних наук, доцент,
Чернігівський національний технологічний університет

У статті на основі побудови моделей, відмінних від відомих моделей Г. Марковіца та У. Шарпа, побудовано модель, яка дає змогу оцінити інвестиційні рішення залежно від раціональних очікувань на фондовому ринку. Показано, що ризик можна представити суперпозицією двох складників, перший з яких визначає поточну ситуацію на фінансовому ринку, а другий характеризує суму ризиків цінних паперів у портфелі.
Ключові слова: оцінка ризиків, портфельні інвестиції, модель Марковіца, пробіт-регресія, логістична регресія.

Юрченко М.Е. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИТ-РЕГРЕССИИ ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
В статье на основе построения моделей, отличных от известных моделей Г. Марковица и У. Шарпа, построена модель, которая позволяет произвести оценку инвестиционных решений в зависимости от рациональных ожиданий на фондовом рынке. Показано, что риск можно представить в виде суперпозиции двух составляющих, первая из которых определяет текущую ситуацию на финансовом рынке, а вторая характеризует сумму рисков ценных бумаг в портфеле.
Ключевые слова: оценка рисков, портфельные инвестиции, модель Марковица, пробит-регрессия, логистическая регрессия.

Iurchenko M.E. THE USE OF PROBIT REGRESSION IN ASSESSING THE RISKS OF AN INVESTMENT PORTFOLIO
In this article we build the model, different from the well-known models of G. Markowitz and W. Sharp, which allows evaluating investment decisions depending on rational expectations on the stock market. It is shown that the risk can be represented as a superposition of two components. The first one determines the current situation in the financial market, and the second characterizes the amount of securities risks in the portfolio.
Keywords: risk evaluation, portfolio investments, Markowitz model, probit regression, logit model.

Завантажити статтю (pdf)