ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА – ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

Сисоєва І.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського національного економічного університету
Пилявець В.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського національного економічного університету

У статті уточнено зміст понять «облікова політика» та «інформація». Удосконалено класифікацію факторів впливу на формування облікової політики. Досліджено процес здійснення облікової політики виділенням суб’єктів та об’єктів внутрішнього контролю. Доповнено структуру, функції та вхідну інформаційну базу для розробки облікової політики на підприємствах.
Ключові слова: облікова політика, інформація, фінансовий, управлінський та стратегічний облік, наказ про облікову політику, положення про облікову політику, розпорядження про облікову політику, моделювання облікової політики.

Сысоева И.Н., Пилявец В.Н. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА – ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА
В статье уточнен смысл понятий «учетная политика» и «информация». Усовершенствована классификация факторов влияния на формирование учетной политики. Исследован процесс осуществления учетной политики выделением субъектов и объектов внутреннего контроля. Дополнены структура, функции и входная информационная база для разработки учетной политики на предприятиях.
Ключевые слова: учетная политика, информация, финансовый, управленческий и стратегический учет, приказ об учетной политике, положение об учетной политике, распоряжение об учетной политике, моделирование учетной политики.

Sysoieva I.M., Pyliavets V.M. ACCOUNTING POLICIES IS FORMATION OF INFORMATION SOURCE FOR MANAGEMENT
The content of the conceptual apparatus “accounting policies” and “information” in the article. Classification of factors influencing the formation of accounting policies. The process of implementation of accounting policies and the allocation of business objects internal control. A structure, functions and entrance informative base are complemented for development of registration policy.
Keywords: registration policy, information, financial, administrative strategic account, order is about a registration policy, position about a registration policy, design of registration policy.

Завантажити статтю (pdf)