АНАЛІЗ ВИТРАТ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СТАНДАРТ-КОСТ

Коба О.В.
кандидат технічних наук, доцент,
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Миронова Ю.Ю.
кандидат економічних наук,
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

У статті розглянуто сутність і принципи використання методу стандарт-кост для калькулювання собівартості продукції та аналізу виробничих витрат машинобудівних підприємств. Доведено доцільність застосування даного методу для розрахунку можливої економії виробничих витрат та пошуку резервів для зниження собівартості виготовленої продукції.
Ключові слова: калькулювання, собівартість, стандарт-кост, аналіз, витрати.

Коба E.В., Миронова Ю.Ю. АНАЛИЗ ЗАТРАТ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА СТАНДАРТ-КОСТ
В статье рассмотрены сущность и принципы использования метода стандарт-кост для калькулирования себестоимости продукции и анализа производственных затрат машиностроительных предприятий. Доказана целесообразность применения данного метода для расчета возможной экономии производственных затрат и поиска резервов для снижения себестоимости изготовленной продукции.
Ключевые слова: калькулирование, себестоимость, стандарт-кост, анализ, затраты.

Koba О.V., Mironova Yu.Yu COST ANALYSIS MACHINE BUILDING ENTERPRISES ON THE BASIS OF STANDARD-СОST
The article examines the nature and principles of using the method of standard cost in the calculation of the cost of production and cost analysis of production engineering companies. The expediency of this method in order to calculate the possible savings of production costs and the search for reserves to reduce the cost of manufactured products.
Keywords: calculation, cost, standard-cost, analysis, cost of production.

Завантажити статтю (pdf)