ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
МЕТОДОМ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ

Зомчак Л.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної кібернетики
Львівського національного університету імені Івана Франка
Нич О.В.
студент
Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті проаналізовано фінансову стійкість п’яти торговельних підприємств Львова методом головних компонент. Як показники фінансової стійкості використано коефіцієнт фінансової автономії, коефіцієнт фінансової стабільності, коефіцієнт забезпечення запасів власним капіталом та коефіцієнт маневреності власного капіталу, які обчислено на основі бухгалтерської звітності підприємств. Методом головних компонент виявлено, що коефіцієнт фінансової автономії пояснює 80,25 % загальної варіації. Використавши першу головну компоненту як показник фінансової стійкості підприємства, отримано значення фінансової стійкості для всіх досліджуваних підприємств. Найбільш стійким виявилося перше підприємство для якого показник становить 1,1056.
Ключові слова: фінансова стійкість, метод головних компонент, кореляційна матриця, власний вектор, коефіцієнт фінансової автономії.

Зомчак Л.Н., Ныч О.В. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТОЙКОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТОДОМ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ
В статье проанализированы финансовую устойчивость пяти торговых предприятий Львова методом главных компонент. В качестве показателей финансовой устойчивости использовано коэффициент финансовой автономии, коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент обеспечения запасов собственным капиталом и коэффициент маневренности собственного капитала, которые вычислено на основе бухгалтерской отчетности предприятий. Методом главных компонент обнаружено, что коэффициент финансовой автономии объясняет 80,25% общей вариации. Использовав первую главную компоненту как показатель финансовой устойчивости предприятия, получено значение финансовой устойчивости для всех исследуемых предприятий. Наиболее устойчивым оказалось первое предприятие, для которого показатель составляет 1,1056.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, метод главных компонент, корреляционная матрица, собственный вектор, коэффициент финансовой автономии.

Zomchak L.M., Nych O.V. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF ENTERPRISES FINANCIAL SOUNDNESS WITH PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS
The article analyzes the financial stability of the five trade enterprises of Lviv by principal components analysis. As the financial soundness indicators were used: the financial autonomy ratio, the ratio of financial stability, the ratio of reserves to ensure equity and maneuverability equity ratio, which are calculated on the basis of financial statements of enterprises. The method of principal component analysis revealed that the financial autonomy ratio explains 80.25% of the total variation. Using the first principal component as an indicator of financial stability, financial stability of the value obtained for all the studied firms. The most stable proved the first company for which the figure is 1.1056.
Keywords: financial stability, principal component analysis, correlation matrix, eigenvector, financial autonomy ratio.

Завантажити статтю (pdf)