КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИМОГИ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ

Волинець В.І.
кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського національного економічного університету

Враховуючи можливості сучасного спеціалізованого програмного забезпечення формування та подання звітності, розроблено його класифікацію за різними ознаками та сформовано систематизовані вимоги до нього, на підставі чого можна надати систематизовану характеристику та здійснити обґрунтований вибір спеціалізованого програмного забезпечення формування та подання звітності.
Ключові слова: формування та подання звітності, електронна звітність, спеціалізоване програмне забезпечення, класифікація, вимоги.

Волынец В.И. КЛАССИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ
Учитывая возможности современного специализированного программного обеспечения формирования и подачи отчетности, разработана его классификация по разным признакам и сформированы систематизированные требования к нему, на основании чего можно дать систематизированную характеристику и осуществить обоснованный выбор специализированного программного обеспечения формирования и подачи отчетности.
Ключевые слова: формирование и подача отчетности, электронная отчетность, специализированное программное обеспечение, классификация, требования.

Volynets V.I. CLASSIFICATION AND REQUIREMENTS FOR CREATION AND SUBMISSION OF REPORTS SPECIALIZED SOFTWARE
Considering the capabilities of creation and submission of reports specialized software, its classification on different features was developed and systematized requirements to its were formed, on the basis of what we can give systematized characteristic and implement informed choice of creation and submission of reports specialized software.
Keywords: creation and submission of reports, electronic reports, specialized software, classification, requirements.

Завантажити статтю (pdf)