ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

Шепелюк В.А.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри обліку і аудиту
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

У статті розглянуто особливості сучасного стану оподаткування корпоративних прав в Україні. Визначено поняття корпоративного права в законодавстві України та трактування в економічній літературі. Розглянуто господарські операції з оподаткування корпоративних прав та їх наслідки.
Ключові слова: відчуження корпоративних прав, інвестиційний актив, інвестиційний прибуток, корпоративне право, оподаткування, податок на прибуток, податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб.

Шепелюк В.А. ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ
В статье рассмотрены особенности современного состояния налогообложения корпоративных прав в Украине. Определены понятие корпоративного права в законодательстве Украины и трактовки в экономической литературе. Рассмотрены хозяйственные операции по налогообложению корпоративных прав и их последствия.
Ключевые слова: отчуждение корпоративных прав, инвестиционный актив, инвестиционный доход, корпоративное право, налогообложение, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц.

Shepelyuk V.A. PECULIARITIES OF TAXATION OF CORPORATE RIGHTS
In the article the peculiarities of modern state taxation of corporate rights in Ukraine. Define the concept of corporate rights in Ukrainian legislation and interpretations in the economic literature. To consider the economic operation of the taxation of corporate rights and their consequences
Keywords: alienation of corporate rights, investment asset, investment income, corporate law, taxation, income tax, value added tax, tax to incomes of physical persons.

Завантажити статтю (pdf)