РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ НА ОСНОВІ
ІНСТИТУЦІЙНОГО ПІДХОДУ ТА БЕНЧМАРКИНГУ

Шевченко Л.Я.
кандидат економічних наук, доцент,
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

У статті розглянуто науково-методичні підходи до формування системи інтегрованого обліку підприємства. Досліджено сутність інституційного підходу та бенчмаркингу, а також їх значення в системі управління виробництвом. Охарактеризовано процеси планування, бюджетування і прогнозування як предметні напрями, які сьогодні є найбільш затребуваними на ринку ухвалення управлінських рішень. Особливу увагу звернено на бюджетування як процес, який враховує потреби великих підприємств, даючи змогу складати бюджети для кожної бізнес-одиниці і для кожного із структурних підрозділів. При цьому консолідація може здійснюватися на будь-якому рівні організаційної структури.
Ключові слова: бенчмаркинг, інституційний підхід, інтегрований облік, контроль, управлінські рішення.

Шевченко Л.Я. РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО УЧЕТА НА ОСНОВЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА И БЕНЧМАРКИНГА
В статье рассмотрены научно-методические подходы к формированию системы интегрированного учета предприятия. Исследованы сущность институционального подхода и бенчмаркинга, а также их значение в системе управления производством. Охарактеризованы процессы планирования, бюджетирования и прогнозирования как предметные направления, которые сегодня являются наиболее востребованными на рынке принятия управленческих решений. Особое внимание уделено бюджетированию как процессу, который учитывает потребности крупных предприятий, позволяя составлять бюджеты для каждой бизнес-единицы и для каждого из структурных подразделений. При этом консолидация может осуществляться на любом уровне организационной структуры.
Ключевые слова: бенчмаркинг, институциональный подход, интегрированный учет, контроль, управленческие решения.

Shevchenko L.Y. DEVELOPMENT OF CONCEPTION OF THE INTEGRATED ACCOUNT ON BASIS OF INSTITUTIONAL APPROACH AND BENCHMARKING
We consider scientific-methodical approaches to formation of integrated accounting company. The essence of the institutional approach and benchmarking and their importance in the management of production. Characterized the planning, budgeting and forecasting, as the subject areas that are currently the most popular in the market decision making. Particular attention is given to budgeting as a process that takes into account the needs of large enterprises, allowing a budget for each business unit and for each of the business units. This consolidation may occur at any level of the organizational structure.
Keywords: benchmarking, institutional approach, integrated accounting, control, management decisions.

Завантажити статтю (pdf)