ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Романова О.В.
старший викладач
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Калюжний Г.О.
студент
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Стаття присвячена критичному аналізу аспектів облікової політики як елементу цілісної системи бухгалтерського обліку на підприємстві. Узагальнено думки науковців щодо сутності поняття «облікова політика», підходів до формування облікової політики підприємства. Проаналізовано сучасні вимоги до документальної форми вираження облікової політики підприємства, надано пропозиції щодо її удосконалення.
Ключові слова: облікова політика, організація бухгалтерського обліку, наказ про облікову політику, бухгалтерський прибуток, витрати на податок на прибуток, податкові різниці.

Романова О.В., Калюжный Г.А. К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Статья посвящена критическому анализу аспектов учётной политики как элемента целостной системы бухгалтерского учёта на предприятии. Обобщены мысли научных деятелей по поводу сущности понятия «учётная политика», подходов к формированию учётной политики предприятия. Проанализированы современные требования к документальной форме выражения учётной политики предприятия, внесены предложения по поводу её усовершенствования.
Ключевые слова: учётная политика, организация бухгалтерского учёта, приказ об учётной политике, бухгалтерская прибыль, расходы на налог на прибыль, налоговые разницы.

Romanova O.V., Kaliuzhnyi H.O. TO QUESTION OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN ENTERPRISES
The article is devoted to the critical analysis of the accounting policies as part of an integrated accounting system for the enterprise. Summarizes the views of academics on the essence of the concept of “accounting policies” approaches to the formation of the company’s accounting policies. Analyzed the modern requirements to the documentary form of expression of the enterprise’s accounting policies and made proposals concerning its improvement.
Keywords: accounting policies, accounting organization, order of the accounting policy, accounting profit to the income tax expense, tax differences.

Завантажити статтю (pdf)