ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Малахова А.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту
Донбаського державного педагогічного університету
Мартиненко О.В.
старший викладач кафедри обліку і аудиту
Донбаського державного педагогічного університету
Мартиненко А.О.
студентка
Донбаського державного педагогічного університету

У статті розглянуто сутність управлінського обліку, варіанти взаємозв’язку управлінського і фінансового обліку. Виокремлено напрями вдосконалення організаційних та методичних аспектів бухгалтерського обліку витрат підприємств, зокрема в частині внутрішньої бухгалтерської звітності запропоновано розкриття інформації про витрати відповідно до видів діяльності, видів продукції, центрів виникнення витрат і відходів виробництва, що сприяє оптимізації виробничої собівартості та витрат суб’єкта господарювання у цілому.
Ключові слова: управлінський облік, елементи, мета, завдання, принципи, функції, управлінські рішення.

Малахова А.В., Мартыненко Е.В., Мартыненко А.А. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье рассмотрена сущность управленческого учета, варианты взаимосвязи управленческого и финансового учета. Выделены направления усовершенствования организационных и методических аспектов бухгалтерского учета расходов предприятий, в частности в части внутренней бухгалтерской отчетности предложено раскрытие информации о расходах в соответствии с видами деятельности, видами продукции, центрами возникновения расходов и отходов производства, что способствует оптимизации производственной себестоимости и расходов субъекта хозяйствования в целом.
Ключевые слова: управленческий учет, элементы, цель, задачи, принципы, функции, управленческие решения.

Malahova A.V., Martynenko E.V., Martynenko A.A. PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE MANAGEMENT ACCOUNTING AT ENTERPRISES
This article reviews the managerial accounting, variants of collaboration of the managerial and financial accounting. The study singles out areas of improvement of organizational and methodological aspects of the accounting of expenses, in particular in terms of internal accounting proposed disclosure of costs to activities, types of products, cost centers and production waste, contributing optimization of production costs and expenses of the entity as a whole.
Keywords: managerial accounting, elements, goals; tasks; principles, functions, managerial decisions.

Завантажити статтю (pdf)