СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА» ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ
ДО ЙОГО ФОРМУВАННЯ В УМОВАХ ПІДПРИЄМСТВА

Король Г.О.
кандидат економічних наук,
професор кафедри обліку і аудиту
Національної металургійної академії
Ізвєкова І.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту
Національної металургійної академії
Ясногор О.О.
магістр зі спеціальності «Облік і оподаткування»
Національної металургійної академії

Стаття присвячена актуальним питанням трактування поняття «облікова політика підприємства» та визначення методичних підходів до її формування. Проаналізовано та уточнено сутність поняття «облікова політика підприємства». Досліджено методичні засади формування облікової політики підприємства та надані пропозиції щодо вдосконалення методичного підходу, який складається з декількох етапів. Використання запропонованого методичного підходу, що містить систематизовану послідовність дій, дозволить сформувати обґрунтовану та ефективну облікову політику конкретного підприємства.
Ключові слова: підприємство, ефективність діяльності, визначення облікової політики, методичний підхід, етапи формування облікової політики.

Король Г.О., Извекова И.Н., Ясногор О.О. СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА» И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЕЕ ФОРМИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам трактовки понятия «учетная политика предприятия» и определения методических подходов к ее формированию. Проанализирована и уточнена сущность понятия «учетная политика предприятия». Исследованы методические основы формирования учетной политики предприятия и предоставлены предложения по совершенствованию методического подхода, который состоит из нескольких этапов. Использование предложенного методического подхода, содержащего систематизированную последовательность действий, позволит сформировать обоснованную и эффективную учетную политику конкретного предприятия.
Ключевые слова: предприятие, эффективность деятельности, определение учетной политики, методический подход, этапы формирования учетной политики.

Korol’ G.O., Izviekova I.M., Yasnohor O.O. THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF “ACCOUNTING POLICIES” AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO ITS DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
The article is concerned with current issues regarding interpretation of the concept of “accounting policy of the enterprise” and defining methodological approaches to its development. The article analyses and clarifies the essence of the concept of “accounting policy of the enterprise”. The article studies methodological framework of accounting policy development and sets forth suggestions as to improving the methodological approach, which consists of several stages. Use of the suggested methodological approach including systematized sequence of actions will allow developing a reasoned effective accounting policy of a particular enterprise.
Keywords: enterprise, operating efficiency, definition of accounting policy, methodological approach, stages of accounting policy development.

Завантажити статтю (pdf)