ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Каткова Н.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку та економічного аналізу
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Маслова К.В.
студентка факультету економіки моря
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Стаття присвячена висвітленню особливостей обліку оплати праці на підприємствах в сучасних умовах. Узагальнено підходи щодо вдосконалення обліку оплати праці в частині організаційного, кадрового та інформаційного забезпечення. Розглянуто результати наукових досліджень міжнародного досвіду щодо вдосконалення організації обліку оплати праці.
Ключові слова: заробітна плата, оплата праці, організація обліку оплати праці, організація документообігу, автоматизація обліку.

Каткова Н.В., Маслова Е.В. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Статья посвящена рассмотрению особенностей учета оплаты труда на предприятиях в современных условиях. Обобщены подходы по совершенствованию учета оплаты труда в части организационного, кадрового и информационного обеспечения. Рассмотрены результаты научных исследований международного опыта по совершенствованию организации учета оплаты труда.
Ключевые слова: заработная плата, оплата труда, организация учета оплаты труда, организация документооборота, автоматизация учета.

Katkova N.V., Maslova K.V. THE FEATURES OF WAGE ACCOUNTING IN MODERN CONDITIONS AND THE WAYS OF ITS IMPROVEMENT
The article is devoted to exploring of the features of wage accounting in modern circumstances. Different approaches of improvement of wage accounting as a part of organizational, personal and informational support were generalized. The results of international scientific researches of improvement of wage accounting were analyzed.
Keywords: wage, payment of labor, organization of wage accounting, organization of documentary circulation, automation of accounting.

Завантажити статтю (pdf)