АНАЛІТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ЗВОРОТНОЇ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Волкова Н.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічного аналізу
Одеського національного економічного університету
Коляда А.Л.
кандидат економічних наук,
викладач кафедри економічного аналізу
Одеського національного економічного університету

Стаття присвячена аналітичному обґрунтуванню створення зворотної вертикальної інтеграції підприємств АПК. Проаналізовано та доведено за допомогою відповідних розрахунків переваги як для м’ясопереробних, так й для сільськогосподарських підприємств участі у зворотній вертикальній інтеграції. Визначені резерви підвищення ефективності функціонування підприємств АПК, мобілізація яких можлива, саме беручи участь у таких інтеграційних зв’язках.
Ключові слова: аналітичне обґрунтування, зворотна вертикальна інтеграція, м’ясопереробна галузь, сільськогосподарські підприємства, сировинна зона.

Волкова Н.А., Коляда А.Л. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЕ ОБРАТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Статья посвящена аналитическом обоснованию создания обратной вертикальной интеграции предприятий АПК. Проанализированы и доказано с помощью соответствующих расчетов преимущества как для мясоперерабатывающих, так и для сельскохозяйственных предприятий участия в обратной вертикальной интеграции. Определены резервы повышения эффективности функционирования предприятий АПК, мобилизация которых возможна именно принимая участие в подобных интеграционных связях.
Ключевые слова: аналитическое обоснование, обратная вертикальная интеграция, мясоперерабатывающая отрасль, сельскохозяйственные предприятия, сырьевая зона.

Volkova N.A, Kolіada A.L. ANALYTICAL JUSTIFICATION CREATING BACK VERTICAL INTEGRATION OF AGRIBUSINESS
The article is devoted feasibility study creation inverse vertical integration of agricultural enterprises. Analyzed and proved through appropriate settlement benefits both for meat, and so for farms participate in reverse vertical integration. Identified potential for raising efficiency of agricultural enterprises, where possible mobilization is taking part in the integration of these relations.
Keywords: analytical reasoning backward vertical integration, meat processing industry, farms, raw zone.

Завантажити статтю (pdf)