ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДУ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКОВИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Сушкова О.Є.
кандидат економічних наук, доцент,
Університет державної фіскальної служби України

Дослідження присвячене розробленню нового підходу до ідентифікації ризикових платників податків, застосування якого сприятиме підвищенню ефективності роботи фіскальних органів України щодо протидії уникненню від сплати податків. Автором обґрунтована необхідність використання фінансової звітності суб’єктів господарювання як джерела інформації щодо ймовірності застосування ними схем мінімізації сплати податків. Розроблено алгоритм виявлення ризикових суб’єктів господарювання в результаті співставлення даних фінансової та податкової звітності.
Ключові слова: податки, податкове адміністрування, ухилення від сплати податків, індикатори, податкова декларація, фінансовий звіт, податкові правопорушення.

Сушкова Е.Е. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Исследование посвящено разработке нового подхода к идентификации рисковых налогоплательщиков, применение которого будет способствовать повышению эффективности работы фискальных органов Украины относительно противодействия уклонению от уплаты налогов. Автором обоснована необходимость использования финансовой отчетности субъектов хозяйствования в качестве источника информации о вероятности применения ими схем минимизации уплаты налогов. Разработан алгоритм выявления рисковых субъектов хозяйствования в результате сопоставления данных финансовой и налоговой отчетности.
Ключевые слова: налоги, налоговое администрирование, уклонение от уплаты налогов, индикаторы, налоговая декларация, финансовый отчет, налоговые правонарушения.

Sushkova O.Y. IMPROVEMENT OF THE APPROACH TO IDENTIFICATION THE RISK TAXPAYERS
The research is devoted to developing the new approach to identification the risk taxpayers, which will increase the efficiency of the fiscal authorities of Ukraine’s work on countering tax avoidance. The author proved necessity of use the financial statement (report) as an information source about the probability of use the tax minimization schemes. It was developed algorithm of detection the risk taxpayers as a result of comparison the information in financial and tax reports.
Keywords: taxes, tax administration, tax evasion, indicators, tax information report, financial statement (report), tax offenses.

Завантажити статтю (pdf)