ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Стрільчук Ю.І.
аспірант кафедри банківської справи
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

У статті розглянуто інноваційні підходи до банківського кредитування населення. Досліджено переваги та недоліки реалізації банками партнерських програм кредитування населення, а також шляхи подальшої взаємодії між ними у цьому напрямі. Показано можливості використання страхування з метою захисту від кредитного ризику та перспективи розвитку практики bancassurance. Проаналізовано доцільність долучення банків до Р2Р-кредитування як альтернативного підходу до кредитування населення.
Ключові слова: банківське кредитування населення, інноваційна діяльність, стратегічне партнерство, bancassurance, Р2Р-кредитування.

Стрельчук Ю.И. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К БАНКОВСКОМУ КРЕДИТОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В статье рассмотрен инновационный подход к банковскому кредитованию населения. Исследованы преимущества и недостатки реализации банками партнерских программ кредитования населения, а также пути дальнейшего взаимодействия между ними в этом направлении. Показаны возможности использования страхования с целью защиты от кредитного риска и перспективы развития практики bancassurance. Проанализирована целесообразность присоединения банков к Р2Р-кредитованию как альтернативному подходу к кредитованию населения.
Ключевые слова: банковское кредитование населения, инновационная деятельность, стратегическое партнерство, bancassurance, Р2Р-кредитование.

Strilchuk Y.I. INNOVATIVE APPROACHES TO BANK LENDING TO INDIVIDUALS
The article is devoted to innovative approaches to bank lending to individuals. Advantages and disadvantages of bank partnership lending programs as well as possibilities of their improvement are shown. The author underlines advantages of the insurance as a method of credit risk reduction in the process of bank lending to individuals and prospects of the development of bancassurance. Particular attention is given to the P2P-lending as the alternative method of bank lending to individuals.
Keywords: bank lending to individuals, innovative activity, strategic partnership, bancassurance, Р2Р-lending.

Завантажити статтю (pdf)