ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Рекуненко І.І.
доктор економічних наук,
професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
Сумського державного університету
Чорна С.В.
студентка
Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
Сумського державного університету

У статті розглянуто основні аспекти інвестиційної діяльності страхових компаній як важливого чинника розвитку економіки. Визначено специфіку формування їхньої структури активів та резервів. Представлено рейтинг українських страховиків за розміром страхових резервів, а також узагальнено найвпливовіші фактори, що перешкоджають розвитку вітчизняного страхового ринку.
Ключові слова: страховий ринок, інвестиційна діяльність, страхова компанія, активи, страхові резерви, стримуючі фактори.

Рекуненко И.И., Чёрная С.В. ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
В статье рассмотрены основные аспекты инвестиционной деятельности страховых компаний как важного фактора развития экономики. Определена специфика формирования их структуры активов и резервов. Представлен рейтинг украинских страховщиков по размеру страховых резервов, а также обобщены наиболее влиятельные факторы, сдерживающие отечественный страховой рынок.
Ключевые слова: страховой рынок, инвестиционная деятельность, страховая компания, активы, страховые резервы, сдерживающие факторы.

Rekunenko I.I., Chorna S.V. FEATURES OF INVESTMENT OF INSURANCE COMPANIES
In the article the main aspects of investment of insurance companies as an important factor of economic development, specific features of their formation of assets and reserves represented ranking Ukrainian insurers size of insurance reserves, and summarizes the most influential factors that hinder the development of the domestic insurance market.
Keywords: insurance market, investment, insurance company, assets, insurance reserves, constraints factors.

Завантажити статтю (pdf)