ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ

Радова Н.В.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри банківської справи
Одеського національного економічного університету

Статтю присвячено актуальним питанням визначення передумов забезпечення конкурентоспроможності банків України. Проаналізовано та систематизовано чинники, що впливають на конкурентоспроможність банків. Досліджено показники, що характеризують рівень конкуренції на ринку банківських послуг. Окреслено напрями забезпечення конкурентоспроможності банків.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, банки, монополія, банківська система, фінансовий ринок.

Радова Н.В. ПРЕДПОСЫЛКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ УКРАИНЫ
Статья посвящена актуальным вопросам определения предпосылок обеспечения конкурентоспособности банков Украины. Проанализированы и систематизированы факторы, влияющие на конкурентоспособность банков. Исследованы показатели, характеризующие уровень конкуренции на рынке банковских услуг. Определены направления обеспечения конкурентоспособности банков.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, банки, монополия, банковская система, финансовый рынок.

Radova N.V. BACKGROUND ENSURE THE COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN BANKS
The article is devoted to current issues determining preconditions ensure the competitiveness of banks in Ukraine. The article analyzed and systematized the factors affecting the competitiveness of banks. Studied the indicators characterizing the level of competition in the banking market. Outlined directions to ensure the competitiveness of banks.
Keywords: competition, competitiveness, banks, monopolies, the banking system, the financial market.

Завантажити статтю (pdf)