СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ БАНКІВ

Коваленко В.В.
доктор економічних наук,
професор кафедри банківської справи
Одеського національного економічного університету
Терзі А.Д.
магістр із банківської справи
Одеського національного економічного університету

Стаття присвячена актуальним питанням формування системи управління прибутком банків та використання стрес-тестування для прогнозування рівня прибутковості. Проаналізовано та систематизовано чинники, що впливають на прибутковість банків. Досліджено фактори ризику, що впливають на прибуток або збиток банків. Окреслено напрями вдосконалення системи управління прибутком банків.
Ключові слова: прибуток, збиток, банки, стрес-тестування, прибутковість, банківська система, фінансовий ринок.

Коваленко В.В., Терзи А.Д. СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ БАНКОВ
Статья посвящена актуальным вопросам формирования системы управления прибылью банков и использования стресс-тестирования для прогнозирования уровня доходности. Проанализированы и систематизированы факторы, влияющие на прибыльность банков. Исследованы факторы риска, влияющие на прибыль или убыток банков. Определены направления совершенствования системы управления прибылью банков.
Ключевые слова: прибыль, убыток, банки, стресс-тестирование, прибыльность, банковская система, финансовый рынок.

Kovalenko V.V., Terzy A.D. STRESS-TESTING SYSTEM MANAGEMENT THE BANK’S PROFIT
The article is devoted to topical issues of formation the system of profit banks and the use of stress tests for predicting profitability. The article analyzed and systematized the factors affecting the profitability of banks. Studied the risk factors affecting the profit or loss banks. Outlined directions of improvement of the system of profit banks.
Keywords: profit, loss, banks, stress tests, profitability of the banking system, financial market.

Завантажити статтю (pdf)