СТРУКТУРНІ ДИСПРОПОРЦІЇ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Заболотна Н.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри банківської справи
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Стаття присвячена дослідженню тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі в Україні. Проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі, товарну структуру експорту та імпорту. Визначено причини, які зумовили основні структурні диспропорції в зовнішній торгівлі. Запропоновано шляхи подолання наявних диспропорцій.
Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, конкурентоспроможність,
структурні диспропорції, імпортозаміщення.

Заболотная Н.Г. СТРУКТУРНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ УКРАИНЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Статья посвящена исследованию тенденций развития внешней торговли в Украине. Проанализирована динамика внешней торговли, товарная структура экспорта и импорта. Определены причины, обусловившие основные структурные диспропорции во внешней торговле. Предложены пути преодоления существующих диспропорций.
Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, конкурентоспособность, структурные диспропорции, импортозамещение.

Zabolotna N.G. STRUCTURAL IMBALANCES IN UKRAINE’S FOREIGN TRADE AND WAYS TO OVERCOME THEM
The article explores foreign trade trends in Ukraine. It analyses the dynamics of foreign trade and composition of imports and exports. Reasons behind the main structural imbalances in foreign trade are defined. The author then proposes several approaches to overcome the existing imbalances.
Keywords: foreign trade, exports, imports, competitiveness, structural imbalances, import substitution.

Завантажити статтю (pdf)