ЕНДАВМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Гернего Ю.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри інвестиційної діяльності
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Стаття присвячена дослідженню сутнісних характеристик та можливостей ендавмент фінансування освіти в контексті розвитку інноваційної економіки країни. Звернуто увагу на роль освітньої складової для забезпечення прогресивних змін в національній економіці. Оцінено перспективи та ендавмент резерви зміцнення освітньої складової інноваційної економіки України.
Ключові слова: ендавмент фонд, фінансування, освіта, інноваційна економіка, інноваційний розвиток.

Гернего Ю.А. ЭНДАВМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ
Статья посвящена исследованию сущностных характеристик и возможностей эндавмент финансирования образования в контексте развития инновационной экономики страны. Обращено внимание на роль образовательной составляющей для обеспечения прогрессивных изменений в национальной экономике. Оценены перспективы и эндавмент резервы укрепления образовательной составляющей инновационной экономики Украины.
Ключевые слова: эндавмент фонд, финансирование, образование, инновационная экономика, инновационное развитие.

Gernego Iu.O. ENDOWMENT FINANCING OF INNOVATIVE ECONOMY’S EDUCATIONAL COMPONENT IN UKRAINE
The article is devoted to investigation of endowment funding essence and its educational capabilities within innovation economy. The attention is paid to the role of the educational component, providing progressive changes in the national economy. The prospects of endowments reserves to strengthen the educational component of innovative economy in Ukraine are estimated.
Keywords: endowment fund, financing, education, innovative economy, innovative development.

Завантажити статтю (pdf)