ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Шарий Г.І.
кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри автомобільних доріг,
геодезії, землеустрою та сільських будівель
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Тимошевський В.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри автомобільних доріг,
геодезії, землеустрою та сільських будівель
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

У статті досліджено особливості інституційного забезпечення розвитку земельних відносин в аграрному секторі. Проаналізовано наслідки реформування земельних відносин у контексті їх інституційного забезпечення з урахуванням перспектив формування ринкових земельних відносин. Обґрунтовано необхідність створення нових та удосконалення наявних земельних інститутів з метою визначення напрямів розвитку земельних відносин в аграрному секторі.
Ключові слова: земельні відносини, інституції, земельна реформа, землеустрій, ринок земель, оренда, аграрний сектор.

Шарый Г.И., Тимошевский В.В. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
В статье исследованы особенности институционального обеспечения развития земельных отношений в аграрном секторе. Проанализированы последствия реформирования земельных отношений в контексте их институционального обеспечения с учетом перспектив формирования рыночных земельных отношений. Обоснована необходимость создания новых и совершенствования существующих земельных институтов с целью определения направлений развития земельных отношений в аграрном секторе.
Ключевые слова: земельные отношения, институты, земельная реформа, землеустройство, рынок земель, аренда, аграрный сектор.

Shariy G.I., Tymoshevskyi V.V. INSTITUTIONAL SUPPORT FOR DEVELOPMENT OF LAND RELATIONS IN THE AGRICULTURAL SECTOR
In the article we explored the institutional support for development of land relations in the agricultural sector. We analyze the main problems and the effects of land reform from the perspectives of market land relations. In this article we have the necessity of creating new and improving existing land institutions to identify areas of land relations in the agricultural sector.
Keywords: land relations, institutions, land reform, land management, land market, leasing, agricultural sector.

Завантажити статтю (pdf)