РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Якушева О.В.
викладач кафедри економіки та підприємництва
Черкаського державного технологічного університету

Стаття присвячена особливостям функціонування підприємств МСБ в регіонах України. Проаналізовано, а також систематизовано основні показники, що визначають рівень розвитку МСБ в Україні. Розраховані та зіставлені рівень розвитку МСБ та рівень економічного розвитку регіонів. Представлено регіональний поділ на групи за рівнем асиметрії розвитку показників, окреслено необхідність розробки стратегічних засад з урахуванням особливостей регіону.
Ключові слова: стратегічні засади, регіон, бізнес, підтримка, розвиток.

Якушева О.В. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ
Статья посвящена особенностям функционирования предприятий МСБ в регионах Украины. Проанализированы, а также систематизированы основные показатели, определяющие уровень развития МСБ в Украине. Рассчитаны и сопоставлены уровень развития МСБ и уровень экономического развития регионов. Представлено региональное деление на группы по уровню асимметрии развития показателей, намечена необходимость разработки стратегических основ с учетом особенностей региона.
Ключевые слова: стратегические принципы, регион, бизнес, поддержка, развитие.

Yakusheva O.V. REGIONAL FEATURES OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN UKRAINE
The article is devoted to the peculiarities of operation of SMEs in the regions of Ukraine. Analyzed, systematized the basic parameters that determine the level of development of SMEs in Ukraine. Calculated and mapped the level of SMEs with the level of economic development. Presented by the regional division of asymmetry in terms of development indicators and outlined the need to develop strategic frameworks allowing for the region.
Keywords: strategic principles, region, business, support, development.

Завантажити статтю (pdf)