МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ

Фімяр С.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту
Черкаської філії ПВНЗ «Європейський університет»

У статті визначаються сутність та види економічної безпеки, роль окремих складових у забезпеченні національної безпеки держави. Обґрунтовано необхідність оцінки динамічних змін стану економічної безпеки держави. Розглянуто підходи до моніторингу економічної безпеки регіонів, встановлено завдання рейтингової оцінки регіонів, наведено пропозиції щодо розроблення системи індикаторів для моніторингу економічної безпеки регіонів.
Ключові слова: регіон, економічна безпека, національна безпека, безпека особистості, ресурсопродуктивність.

Фимяр С.В. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ
В статье определяются сущность и виды экономической безопасности, роль отдельных составляющих в обеспечении национальной безопасности государства. Обоснована необходимость оценки динамических изменений состояния экономической безопасности государства. Рассмотрены подходы к мониторингу экономической безопасности регионов, установлены задания рейтинговой оценки регионов, приведены предложения по разработке системы индикаторов для мониторинга экономической безопасности регионов.
Ключевые слова: регион, экономическая безопасность, национальная безопасность, безопасность личности, ресурсопродуктивность.

Fimyar S.V. METHODOLOGICAL SUPPORT OF REGIONAL ECONOMIC SECURITY MONITORING
In the article it defined the essence and types of economic security, identified the role of the individual components in ensuring the national security of the country. It substantiates the necessity of evaluation the dynamic changes in the economic security. It considers the approaches to monitoring the economic security at the regional level, established a rating estimation of regions and the system of indicators for monitoring the economic security of the region.
Keywords: region, economic security, national security, personal security, resource productivity.

Завантажити статтю (pdf)