ВПЛИВ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ РЕГІОНУ

Зінченко О.А.
кандидат економічних наук, доцент,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

У статті комплексно досліджено наукові підходи щодо визначення іміджу регіону, його структурні компоненти, визначено вплив підтримки малого бізнесу на формування позитивного іміджу регіону, виділено основні напрями підтримки підприємництва, обґрунтовано роль держави в цих процесах.
Ключові слова: імідж регіону, малий бізнес, бренд регіону, дерегуляція бізнесу, інвестиційний клімат, інноваційний потенціал.

Зинченко О.А. ВЛИЯНИЕ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА РЕГИОНА
В статье комплексно исследованы научные подходы к определению имиджа региона, его структурные компоненты, определено влияние поддержки малого бизнеса на формирование положительного имиджа региона, выделены основные направления поддержки предпринимательства, обоснована роль государства в этих процессах.
Ключевые слова: имидж региона, малый бизнес, бренд региона, дерегулирование бизнеса, инвестиционный климат, инновационный потенциал.

Zinchenko O.A. THE INFLUENCE OF SMALL BUSINESS SUPPORT ON FORMATION OF REGIONAL IMAGE
The article comprehensively reviews scientific approaches to determine the image of the region, studies its structural components, reveals the influence of small business support in creating a positive image of the region, highlights the main areas of business support, justifies the state’s role in these processes.
Keywords: image of the region, small business brand in the region, deregulation of business, investment climate, innovation potential.

Завантажити статтю (pdf)