ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Зеленко О.О.
кандидат економічних наук, доцент,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Стаття присвячена особливостям формування технології прийняття управлінських рішень у контексті соціально-економічного розвитку регіону. За результатами проведеного аналізу визначено, що зазначена технологія містить 4 етапи, має будуватися на основі комплексного підходу, а також на базі потреб і інтересів зацікавлених сторін шляхом впровадження між ними соціального діалогу.
Ключові слова: технологія, управлінське рішення, регіон, алгоритм, соціально-економічний розвиток.

Зеленко Е.А. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В КОНТЕКСТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Статья посвящена особенностям формирования технологии принятия управленческих решений в контексте социально-экономического развития региона. По результатам проведенного анализа определено, что указанная технология содержит 4 этапа, должна строиться на основе комплексного подхода, а также на базе потребностей и интересов заинтересованных сторон путем внедрения между ними социального диалога.
Ключевые слова: технология, управленческое решение, регион, алгоритм, социально-экономическое развитие.

Zelenko O.O. TECHNOLOGY OF MANAGEMENT DECISIONS IN THE CONTEXT OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
This article is devoted to the peculiarities of forming of decision-making technology in the context of regional socio-economic development. The results of the analysis determined that the mentioned technology includes 4 stages and should be based on an integrated approach as well as on the needs and interests of stakeholders which should be taken into account by implementing of social dialogue between them.
Keywords: technology, management decision, region, algorithm, social and economic development.

Завантажити статтю (pdf)