САМОРОЗВИТОК РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
В РЕГІОНАЛЬНУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ

Забарна Е.М.
доктор економічних наук, професор,
Одеський національний політехнічний університет

У роботі визначено ключові засади ефективної, орієнтованої на плідну співпрацю та імплементацію в регіонах України досвіду Європейського Союзу, зовнішньоекономічну політику регіонів України. Наведено позитивні та проаналізовано можливі негативні наслідки активної євроінтеграції.
Ключові слова: Європейський Союз, досвід, імплементація, євроінтеграція, інструменти регіонального розвитку.

Забарная Э.Н. САМОРАЗВИТИЕ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА В РЕГИОНАЛЬНОЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ УКРАИНЫ
В работе определены ключевые основы эффективной, ориентированной на плодотворное сотрудничество и имплементацию в регионах Украины опыта Европейского Союза, внешнеэкономическую политику регионов Украины. Представлены положительные и проанализированы возможные негаивные последствия активной евроинтеграции.
Ключевые слова: Европейский Союз, опыт, имплементация, евроинтеграция, инструменты регионального развития.

Zabarna E.N. SELF-DEVELOPMENT OF THE REGION THROUGH THE IMPLEMENTATION OF EUROPEAN EXPERIENCE IN REGIONAL IN FOREIGN ECONOMIC POLICY OF UKRAINE
In this work defines the key foundations of effective, focused on effective cooperation and implementation experience in regions Ukraine EU in foreign economic policy regions of Ukraine. An analyzed the positive and possible negative consequences of active integration.
Keywords: European Union, experience, implementation, integration, tools for regional development.

Завантажити статтю (pdf)