CRM-СИСТЕМИ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ:
НЕОБХІДНІСТЬ ТА СПОСОБИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Чазов Є.В.
студент
Національного університету харчових технологій

Стаття присвячена питанням необхідності автоматизації бізнес-процесів та впровадження CRM-систем для малого бізнесу. Дано визначення поняття CRM-системи, доведено необхідність та актуальність впровадження такої системи для малого бізнесу. Описано основні способи впровадження CRM-систем, а саме графічний спосіб та спосіб програмування. Визначено основні переваги та недоліки кожного з методів.
Ключові слова: малий бізнес, автоматизація, CRM-системи, взаємодія з клієнтами, бізнес-процеси.

Чазов Е.В. CRM-СИСТЕМЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА: НЕОБХОДИМОСТЬ И СПОСОБЫ ВНЕДРЕНИЯ
Статья посвящена вопросам необходимости автоматизации бизнес процессов и внедрения CRM-систем для малого бизнеса. Дано определение понятия CRM-системы, доказаны необходимость и актуальность внедрения такой системы для малого бизнеса. Описаны основные способы внедрения CRM-систем, а именно графический способ и способ программирования. Определены основные преимущества и недостатки каждого из методов.
Ключевые слова: малый бизнес, автоматизация, CRM-системы, взаимодействие с клиентами, бизнес-процессы.

Chazov Y.V. CRM-SYSTEMS FOR SMALL BUSINESS: NECESSITY AND WAYS OF IMPLEMENTATION
The article is devoted to necessity for automation of business processes and implementation of CRM-systems for small businesses. Author defined main featured of the CRM-system concept, proved the necessity and relevance of the implementation of such a system for small businesses. In the article are described the basic methods of implementation of CRM-systems, such namely a graphical method and programming. The author defined the main advantages and disadvantages of each method.
Keywords: small business, automation, CRM-system, interaction with customers, business processes.

Завантажити статтю (pdf)