РОЛЬ ГУДВІЛУ В УПРАВЛІННІ ВАРТІСТЮ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Фаізова О.Л.
кандидат економічних наук, доцент,
Національна металургійна академія України

У статті обґрунтовано доцільність уточнення та чіткого структурування нематеріальних активів у фінансовій звітності підприємства на ідентифіковані та неідентифіковані – гудвіл. Визначено необхідність визнання та оцінки внутрішнього гудвілу в практиці управління промисловим підприємством, що орієнтоване на зростання ринкової вартості.
Ключові слова: стратегічне управління, нематеріальні активи, неідентифіковані нематеріальні активи, гудвіл, капіталізація.

Фаизова О.Л. РОЛЬ ГУДВИЛЛА В УПРАВЛЕНИИ СТОИМОСТЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье обоснована целесообразность уточнения и четкой структуризации нематериальных активов в финансовой отчетности предприятия на идентифицированные и неидентифицированные – гудвилл. Рассмотрена необходимость признания и оценки внутреннего гудвилла в практике управления промышленным предприятием, ориентированным на увеличение рыночной стоимости.
Ключевые слова: стратегическое управление, нематериальные активы, неидентифицированные нематериальные активы, гудвилл, капитализация.

Faizova O.L. ROLE OF GOODWILL IN COST MANAGEMENT OF DOMESTIC INDUSTRIAL ENTERPRISE
In the article the expediency of clarification and clear structuring of intangible assets in the financial statements of the enterprise to identified and unidentified – goodwill.The necessity of confession and estimation of internal goodwill is considered for management practice at industrial enterprise that is oriented to the increase of market value.
Keywords: strategic management, non-material assets, unidentified non-material assets, goodwill, capitalization.

Завантажити статтю (pdf)