СКЛАДОВІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

Тараєвська Л.С.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту і адміністрування
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

У статті на основі системного аналізу узагальнено накопичений досвід, а також запропоновано розглянути енергетичну безпеку в контексті розвитку паливно-енергетичного комплексу, забезпечення потреб економіки та населення в енергоресурсах з урахуванням екологічних аспектів та захисту національних інтересів. В розрізі кожної із цих складових запропоновано критерії їх оцінки.
Ключові слова: енергетична безпека, паливно-енергетичний комплекс, енергозбереження, загрози енергетичної безпеки, критерії оцінки, типи енергетичної безпеки.

Тараевская Л.С. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В статье на основе системного анализа обобщен накопленный опыт, а также предложено рассмотреть энергетическую безопасность в контексте развития топливно-энергетического комплекса, обеспечения потребностей экономики и населения в энергоресурсах с учетом экологических аспектов и защиты национальных интересов. В разрезе каждой из этих составляющих предложены критерии их оценки.
Ключевые слова: энергетическая безопасность, топливно-энергетический комплекс, энергосбережение, угрозы энергетической безопасности, критерии оценки, типы энергетической безопасности.

Tarayevska L.S. COMPONENTS OF ENERGY SECURITY AND EVALUATION CRITERIA
On the basis of system analysis summarizes the lessons learned, as well as invited to consider energy security in the context of the development of the fuel and energy sector, to ensure the economy and the population's energy needs, taking into account environmental aspects and the protection of national interests. In the context of each of these components are proposed criteria for their evaluation.
Keywords: energy security, fuel and energy complex, energy savings, threats to energy security, evaluation criteria, types of energy security.

Завантажити статтю (pdf)