ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Скоробогатова Н.Є.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки
Київського політичного інституту імені Ігоря Сікорського

У статті досліджено тенденції зміни капітальних вкладень протягом останніх років, визначено їх вплив на діяльність підприємств та ВВП України. Систематизовано основні проблеми, які впливають на результати діяльності вітчизняних підприємств на макро- та мікрорівнях. Визначено фактори, що визначають результативність інвестиційних проектів, а також запропоновано впровадження системи моніторингу інвестицій з метою підвищення їх ефективності. Виділено особливості моніторингу залежно від масштабів та мети інвестиційного проекту. Окреслено основні проблеми, пов’язані з моніторингом інвестиційного проекту промислового підприємства на кожному етапі його життєвого циклу, а також визначено шляхи їх вирішення.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний проект, моніторинг інвестицій, життєвий цикл проекту, ефективність інвестицій, кошторисна вартість.

Скоробогатова Н.Е. ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье исследованы тенденции изменения капитальных вложений в последние годы, определено их влияние на деятельность предприятий и ВВП Украины. Систематизированы основные проблемы, влияющие на результаты деятельности отечественных предприятий на макро- и микроуровнях. Определены факторы, определяющие результативность инвестиционных проектов, а также предложено внедрение системы мониторинга инвестиций с целью повышения их эффективности. Выделены особенности мониторинга в зависимости от масштабов и цели инвестиционного проекта. Определены основные проблемы, связанные с мониторингом инвестиционного проекта промышленного предприятия на каждом этапе его жизненного цикла, а также определены пути их решения.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, мониторинг инвестиций, жизненный цикл проекта, эффективность инвестиций, сметная стоимость.

Skorobogatovа N.E. PROBLEMS OF MONITORING OF INVESTMENT PROJECTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Trends in capital investment in recent years were studied in the article. Their influence on the activity of the enterprises and the GDP of Ukraine is defined in the work. The main problems that affect the performance of the domestic enterprises at the macro and micro levels have been systematized. Factors determining the effectiveness of investment projects have been identified in the article. Implementation of investment monitoring system in order to increase their efficiency was proposed. Features of monitoring depending on the size and purpose of the investment project were defined in the article. The main problems related to monitoring of industrial enterprise investment project at each stage of its life cycle are defined. Their solutions are proposed by the author.
Keywords: investments, investment project, investment monitoring, project life cycle, efficiency of investment, estimated cost.

Завантажити статтю (pdf)