СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Савіцький А.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри товарознавства,
комерційної діяльності та митної справи,
декан факультету підприємництва та маркетингу
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Стаття присвячена актуальним питанням сучасних аспектів отримання та підвищення прибутку підприємства в умовах розвитку ринкової економіки. Охарактеризовано взаємозв’язок активізації ринкових відносин та формування прибутку підприємства. Досліджено особливості формування та підвищення прибутку підприємства з точки зору результативності відносин, які складаються на підприємстві у розрізі життєвого циклу його розвитку.
Ключові слова: прибуток, підвищення прибутку, ринкова економіка, соціальні відносини, економічні відносини, фінансові відносини, інноваційні відносини, етапи життєвого розвитку підприємства.

Савицкий А.В. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Статья посвящена актуальным вопросам современных аспектов получения и повышения прибыли предприятия в условиях развития рыночной экономики. Охарактеризована взаимосвязь активизации рыночных отношений и формирования прибыли предприятия. Исследованы особенности формирования и повышения прибыли предприятия с точки зрения результативности отношений, которые складываются на предприятии в разрезе жизненного цикла его развития.
Ключевые слова: прибыль, повышение прибыли, рыночная экономика, социальные отношения, экономические отношения, финансовые отношения, инновационные отношения, этапы жизненного развития предприятия.

Savitskyi A.V. CURRENT ASPECTS OF INCREASING ENTERPRISE’S PROFIT IN CONDITIONS OF MARKET ECONOMY
The paper is devoted to the actual issues of current aspects of obtaining and increasing enterprise’s profit in conditions of market economy development. There was characterized a correlation of market relations activating and profit making. There were researched peculiarities of enterprise’s profit increasing from the side of effectiveness of relations that comes in terms of enterprise’s life cycle development.
Keywords: profit, profit increasing, market economy, social relations, economic relations, financial relations, innovative relations, enterprise’s life stages development.

Завантажити статтю (pdf)