МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Пономаренко Т.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та менеджменту
Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

Статтю присвячено дослідженню методичних підходів до оцінювання економічної стійкості підприємства. Сучасна методична основа наукових підходів до оцінювання економічної стійкості підприємств базується на поєднанні принципів та стилів аналізу бухгалтерської та вартісної аналітичних моделей. Цілком підтримуючи таку наукову позицію, суть якої полягає не у протиставленні, а логічному поєднанні двох аналітичних концепцій, сформовано методичний підхід до ідентифікації станів та рівнів економічної стійкості/нестійкості підприємства, основна ідея якого полягає не у строго математичній формалізації оціночних процедур, а у формуванні стратегічної логіки процесу аналізу та прийняття відповідного рішення з урахуванням специфічних особливостей досліджуваної вибірки та потреб бізнес-аналізу.
Ключові слова: методичний підхід, економічна стійкість, потенціал, бізнес-аналіз, стратегічна логіка, аналітична модель.

Пономаренко Т.В. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЕКОНОМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена исследованию методических подходов к оценке економической стойкости предприятия. Современная методическая основа научных подходов к оценке економической стойкости предприятий основывается на соединении принципов и стилей бухгалтерской и стоимостной аналитических моделей. Полностью поддерживая такую научную позицию, суть которой состоит не в противостоянии, а в логическом слиянии двух аналитических концепций, сформирован методический поход к идентификации состояний и уровней економической стойкости/нестойкости предприятия, основная идея которого состоит не в строго математической формализации оценочных процедур, а в формировании стратегической логики процеса анализа и принятия ответственного решения с учетом специфических особеностей исследуемого выбора и нужд бизнес-анализа.
Ключевые слова: методический подход, економическая стойкость, потенциал, бизнес-анализ, стратегическая логика, аналитическая модель.

Ponomarenko T.V. METHODICAL APPROACH TO THE EVALUATION ECONOMIC SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE
The article devoted to research methodical approaches to the evaluation of economic sustainability of the enterprise. Modern methodical basis of scientific approaches to the evaluation of economic sustainability of the enterprises based on a combination of principles and styles analysis accounting and valuation analytical models. It is keeping this scientific position, the essence of which is not in opposition, but in logical combination of two analytical concepts, formed a methodical approach to identifying conditions and levels of economic stability / instability of the enterprise, the basic idea of which is not strictly mathematical formalization of the evaluation procedures but in forming strategic logic of analysis and decision by taking into account the specific characteristics of the study sample and the needs of business analysis.
Keywords: methodical approach, economic sustainability, potential, business-analysis, strategic logic, analytical model.

Завантажити статтю (pdf)