СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

Никифорак В.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті виділено три підходи до визначення соціального підприємництва, три основні аспекти, які відіграють важливу роль у розумінні його сутності. Наведено головні ознаки, які в сукупності характеризують це явище та відрізняють його від інших видів соціально-економічної діяльності.
Ключові слова: соціальне підприємництво, філантропія, соціальне благо, соціальна місія, соціальна спрямованість, підприємницький підхід, фінансова стійкість, соціальна цінність.

Никифорак В.А. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
В статье выделены три подхода к определению социального предпринимательства, три основных аспекта, которые играют важную роль в понимании его сущности. Приведены главные признаки, которые в совокупности характеризуют это явление и отличают его от других видов социально-экономической деятельности.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, филантропия, социальное благо, социальная миссия, социальная направленность, предпринимательский подход, финансовая устойчивость, социальная ценность.

Nykyforak V.A. SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: THE CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF DEVELOPMENT
Highlighted three approaches to defining social entrepreneurship are three main aspects that play an important role in the understanding of its essence. Outlines the major signs that collectively characterize this phenomenon and distinguish it from other types of socio-economic activities.
Keywords: social entrepreneurship, philanthropy, social good, social mission, social orientation, business approach, financial sustainability, social value.

Завантажити статтю (pdf)