ЧИННИКИ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Махначова Н.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту та адміністрування
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Семенюк І.Ю.
асистент кафедри менеджменту та адміністрування
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджено чинники та фактори, що впливають на ефективність використання трудових ресурсів підприємства. Проаналізовано показники продуктивності праці, які відображають результати впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на діяльність підприємства. Основну увагу приділено характеристиці соціально-економічних чинників, що найбільше впливають на ефективність використання трудових ресурсів, таких як поглиблення науково-технічного прогресу, вдосконалення матеріальної основи виробництва (техніка, технології) і здійснення інших організаційних заходів, що відбуваються в результаті активної трудової діяльності людей.
Ключові слова: трудові ресурси, ефективність використання трудових ресурсів, продуктивність праці, внутрішні та зовнішні фактори, персонал.

Махначова Н.М., Семенюк И.Ю. ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследованы причины и факторы, влияющие на эффективность использования трудовых ресурсов предприятия. Проанализированы показатели производительности труда, отражающие результаты влияния внутренних и внешних факторов на деятельность предприятия. Основное внимание уделено характеристике социально-экономических факторов, наиболее влияющих на эффективность использования трудовых ресурсов, таких как углубление научно-технического прогресса, совершенствование материальной базы производства (техника, технологии) и осуществление других организационных мероприятий, проходящих в результате активной трудовой деятельности людей.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, эффективность использования трудовых ресурсов, производительность труда, внутренние и внешние факторы, персонал.

Makhnachova N.M., Semeniuk I.Yu. THE INFLUENCING FACTORS ON EFFICIENT USE OF LABOR RESOURCES OF THE ENTERPRISE
The article investigates the causes and factors that affect the efficiency of use of labor resources of the enterprise. The indicators of labor productivity, reflecting the results of the impact of internal and external factors on the activities of the enterprise are analyzed. The main emphasis is focused on the socio-economic factors that most affect the efficiency of labor resources, such as the deepening of scientific and technical progress, improvement of the material basis of production (equipment, technology) and the implementation of other organizational events taking place as a result of active work of people.
Keywords: human resources, workforce efficiency, labor productivity, internal and external factors, the staff.

Завантажити статтю (pdf)