СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В УКРАЇНІ

Ляліна Н.С.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства
Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва

У статті досліджено сучасний стан та основні тенденції виробництва продукції рослинництва в Україні. Визначено основні фактори, які впливають на формування валового збору сільськогосподарських культур за видами. Проаналізовано досягнутий рівень ефективності в галузі, а також окреслено перспективи її подальшого розвитку.
Ключові слова: рослинництво, валова продукція, валовий збір, урожайність, ефективність.

Лялина Н.С. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В УКРАИНЕ
В статье исследовано современное состояние и основные тенденции производства продукции растениеводства в Украине. Определены основные факторы, влияющие на формирование валового сбора сельскохозяйственных культур по видам. Проанализирован достигнутый уровень эффективности в отрасли, а также намечены перспективы дальнейшего её развития.
Ключевые слова: растениеводство, валовая продукция, валовой сбор, урожайность, эффективность.

Lialina N.S. THE MODERN STATE AND MAIN TENDENCIES IN THE CROP PRODUCTION IN UKRAINE
The modern state and main tendencies in the crop production in Ukraine are studied. The main factors, which influence a formation of gross yield of crops by types, are determined. The achieved level of efficiency in the sector is analysed, and prospects of its further development are highlighted.
Keywords: plant growing, gross output, gross yield, yielding capacity, efficiency.

Завантажити статтю (pdf)