ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ПЛАТФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Легомінова С.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємств та соціальних технологій
Державного університету телекомунікацій

У статті розглянуто сучасний стан розвитку інформаційного суспільства. За міжнародними рейтингами МСЕ та Всесвітнього форуму проаналізовано місце України та окреслено проблеми, що стримують розвиток інформаційного суспільства, визначено сильні та слабкі сторони країни щодо розвитку ІКТ. Сформульовано основні причини відставання України у розвитку ІКТ порівняно з іншими країнами та визначено першочергові завдання для інформатизації суспільства.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційні технологій, міжнародні рейтинги, мережева готовність, конкурентоспроможність.

Легоминова С.В. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО КАК ПЛАТФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассмотрено современное состояние развития информационного общества. По международным рейтингам МСЭ и Всемирного форума проанализировано место Украины и обозначены проблемы, сдерживающие развитие информационного общества, определены сильные и слабые стороны страны по развитию ИКТ. Сформулированы основные причины отставания Украины в развитии ИКТ по сравнению с другими странами и определены первоочередные задачи для информатизации общества.
Ключевые слова: информационное общество, информационно-коммуникационные технологии, международные рейтинги, сетевая готовность, конкурентоспособность.

Legominova S.V. INFORMATION SOCIETY AS A PLATFORM FOR ENTERPRISE COMPETITIVENESS
Considers the current state of development of the information society. In international rankings of the ITU and the World forum analyzed the place of Ukraine and identified the issues hindering the development of the information society, identified the strengths and weaknesses of the country's ICT development. The basic reasons for the lag of Ukraine in ICT development compared to other countries and defined priorities for information society
Keywords: information society, information and communication technology, international ratings, network availability, competitiveness.

Завантажити статтю (pdf)