УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ГОТЕЛЮ
ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ЯКОСТІ ISO 9001

Кравцов С.С.
кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри туризму та рекреації
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті обґрунтовано необхідність упровадження нових підходів до адміністративного менеджменту вітчизняних готелів на основі міжнародного стандарту якості ISO 9001. Висвітлено методику інтеграції системи управління якістю в систему адміністративного менеджменту готелю згідно з критеріями ISO 9001. Визначено систему показників оцінки ефективності системи адміністративного менеджменту готелю.
Ключові слова: адміністративний менеджмент, адміністративне управління, готель, стандарт якості, ефективність.

Кравцов С.С. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГОСТИНИЦЫ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА КАЧЕСТВА ISO 9001
В статье обоснована необходимость внедрения новых подходов к административному менеджменту отечественных гостиниц на основе международного стандарта качества ISO 9001. Освещена методика интеграции системы управления качеством в систему административного менеджмента гостиницы согласно критериям ISO 9001. Определена система показателей оценки эффективности системы административного менеджмента гостиницы.
Ключевые слова: административный менеджмент, административное управление, гостиница, стандарт качества, эффективность.

Kravtsov S.S. IMPROVING THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF THE HOTEL BY IMPLEMENTING THE INTERNATIONAL QUALITY STANDARD ISO 9001
The article substantiates the need for implementing new approaches to administrative management of domestic hotels based on the international quality standard ISO 9001. We have shown the method of integration of quality management system in the administrative management system of the hotel according to ISO 9001 criteria. The system of indicators to measure the effectiveness of the hotel administrative management is defined in the article.
Keywords: administrative management, administration, hotel, standard quality, effectiveness.

Завантажити статтю (pdf)