АНАЛІЗ БРЕНДІВ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДНИХ АГЕНТСТВ

Кармазінова В.Д.
аспірант кафедри маркетингу та реклами
Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття присвячена аналізу брендів компаній, що працюють на ринку маркетингових досліджень. Актуальність такої тематики пов’язана з відсутністю теоретичної бази, що сприятиме практичній діяльності. Досліджено та систематизовано основні показники, які охарактеризовують бренди маркетингових дослідних агентств. Зазначено важливість зв’язку та вплив кожної з характеристик на вибір споживача.
Ключові слова: бренд, маркетингові дослідні агентства, ринок, маркетингові дослідження, бренд орієнтованість.

Кармазинова В.Д. АНАЛИЗ БРЕНДОВ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПАНИЙ
Статья посвящена анализу брендов компаний, работающих на рынке маркетинговых исследований. Актуальность данной тематики связана с отсутствием теоретической базы, способствующей практической деятельности. Исследованы и систематизированы основные показатели, характеризирующие бренды маркетинговых исследовательских агентств. Указано важность связи и влияние каждой из характеристик на выбор потребителя.
Ключевые слова: бренд, маркетинговые исследовательские агентства, рынок, маркетинговые исследования, бренд ориентированность.

Karmazinova V.D. ANALYSIS OF MARKETING BRANDS RESEARCH COMPANIES
Article is devoted to the analysis of brands of the companies working at the marketing researches market. Relevance of this subject is connected with lack of the theoretical base promoting practical activities. The main indicators which are characterizing brands of the marketing research agencies are researched and systematized. It is specified importance, communication and influence of each of characteristics on the choice of the consumer.
Keywords: brand, marketing research agencies, market, marketing researches, focus of brand.

Завантажити статтю (pdf)