СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КАДРОВИХ РИЗИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙ

Дуднєва Ю.Е.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту
Української інженерно-педагогічної академії

У статті розглянуто сутність поняття «кадровий ризик», доведено необхідність врахування негативних та позитивних наслідків кадрових ризиків під час прийняття управлінських рішень. Удосконалено класифікацію кадрових ризиків за формою прояву, за формою можливих наслідків, за джерелом формування, за етапом управління персоналом. Надано узагальнену характеристику відповідним кадровим ризикам.
Ключові слова: ризик, кадровий ризик, персонал, класифікація, управління персоналом, адаптація, мотивація.

Дуднева Ю.Э. СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ КАДРОВЫХ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассмотрена сущность понятия «кадровый риск», доказана необходимость учета негативных и позитивных последствий кадровых рисков при принятии управленческих решений. Усовершенствована классификация кадровых рисков по форме проявления, по форме возможных последствий, по источнику возникновения, по этапу управления персоналом. Приведена обобщенная характеристика соответствующих кадровых рисков.
Ключевые слова: риск, кадровый риск, персонал, классификация, управление персоналом, адаптация, мотивация.

Dudnieva Y.E. ESSENCE AND CLASSIFICATION OF PERSONNEL RISKS OF ORGANIZATIONS
This article describes the essence of the concept of “personnel risk”, the necessity to consider positive and negative consequences of personnel risks in management decisions has been proven. Improved classification of personnel risks depending on form of expression, on effects, on appearance of the reason, on the stage of personnel management. In article described generalized description of the relevant personnel risks.
Keywords: risk, personnel risk, personnel, classification, personnel management, adaptation, motivation.

Завантажити статтю (pdf)