ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В ІЄРАРХІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Гусаров О.О.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри менеджменту
Української інженерно-педагогічної академії

У статті удосконалено теоретико-методичний базис системи розвитку управлінського персоналу підприємства. Досліджено особливості питання формування груп резерву керівників в ієрархічних організаційних системах. Наведено алгоритм роботи з резервом керівників, що дозволяє удосконалити процедури оцінювання та відбору кадрів, мотивації кращих претендентів, здійснення попереднього контролю їхньої діяльності. Показана можливість уніфікації використання наведеного алгоритму не тільки при роботі з групами кадрового резерву, а і при навчанні, підготовці, перепідготовці й підвищенні кваліфікації керівників загалом.
Ключові слова: розвиток персоналу, кадровий резерв, рівень управління, програма підготовки, оцінювання персоналу, алгоритм роботи з резервом керівників.

Гусаров А.А. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА В ИЕРАРХИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
В статье усовершенствован теоретико-методический базис системы развития управленческого персонала предприятия. Исследованы особенности вопроса формирования групп резерва руководителей в иерархических организационных системах. Приведен алгоритм работы с резервом руководителей, что позволяет усовершенствовать процедуры оценивания и отбора кадров, мотивации лучших претендентов, осуществления предварительного контроля их деятельности. Показана возможность унификации использования приведенного алгоритма не только при работе с группами кадрового резерва, а и при обучении, подготовке, переподготовке и повышении квалификации руководителей вообще.
Ключевые слова: развитие персонала, кадровый резерв, уровень управления, программа подготовки, оценка персонала, алгоритм работы с резервом руководителей.

Gusarov O.O. FEATURES OF MANAGEMENT PERSONNEL DEVELOPMENT IN HIERARCHICAL ORGANIZATIONAL SYSTEMS
This paper improved theoretical and methodological basis of the system of administrative personnel. The features of the formation of groups of reserve managers in hierarchical organizational systems. Shown the algorithm of works with reserve managers, allowing improved assessment procedures and the selection of personnel, motivating the best candidates, a preliminary monitoring of their activities. The possibility of using the above unification algorithm not only when working with groups of personnel reserve, but also in teaching, training, retraining and advanced training of managers in general.
Keywords: staff development, staff reserve, level management, training, evaluation of staff, algorithm of working with reserve managers.

Завантажити статтю (pdf)