ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Калініна О.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту
Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Гірченко А.Ю.
магістр кафедри менеджменту
Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

Стаття присвячена актуальним питанням антикризового управління на підприємстві агропромислового комплексу. Досліджено сутність поняття «антикризове управління» з урахуванням точок зору вчених-економістів. Запропоновано здійснювати групування понять по таких критеріях: докризове управління підприємством, управління підприємством в кризових умовах в передбанкрутному стані, управління процесами виходу з кризи. Представлено основні блоки антикризової програми.
Ключові слова: антикризова програма, передбанкрутний стан, банкрутство, блоки антикризової програми, толлінг.

Калинина О.М., Гирченко А.Ю. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Статья посвящена актуальным вопросам антикризисного управления на предприятии агропромышленного комплекса. Исследована сущность понятия «антикризисное управление» с учетом точек зрения ученых-экономистов. Предложено осуществлять группировку понятий по таким критериям: докризисное управление предприятием, управление предприятием в кризисных условиях в предбанкротном состоянии, управление процессами выхода из кризиса. Представлены основные блоки антикризисной программы.
Ключевые слова: антикризисная программа, предбанкротное состояние, банкротство, блоки антикризисной программы, толлинг.

Kalinina O.M., Girchenko A.U. THEORETICAL FOUNDATIONS OF CRISIS MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
The article is devoted to topical issues of crisis management at the enterprise of agro-industrial complex. The essence of the concept "crisis management" taking into account the points of view of economists. Proposed to implement the grouping of concepts according to these criteria: pre-crisis enterprise management, enterprise management in crisis conditions, to bankruptcy, process control out of the crisis. The main blocks of anti-crisis program.
Keywords: anti-crisis program, pre-bankruptcy condition, bankruptcy, blocks the anti-crisis program, tolling.

Завантажити статтю (pdf)