ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Буняк Н.М.
кандидат економічних наук, доцент,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Курдельчук Р.І.
магістр
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті розкрито сутність фінансової стратегії та її роль в системі менеджменту підприємства. Розглянуто різні підходи до визначення поняття «фінансова стратегія підприємства». Запропоновано авторський підхід до його трактування. Розкрито особливості фінансової стратегії підприємства. Здійснено обґрунтування її місця та значення в системі менеджменту підприємства.
Ключові слова: стратегія, фінансові ресурси, фінансова стратегія, система менеджменту підприємства, стратегічний менеджмент.

Буняк Н.М., Курдельчук Р.И. ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье раскрыты сущность финансовой стратегии и ее роль в системе менеджмента предприятия. Рассмотрены различные подходы к определению понятия «финансовая стратегия предприятия». Предложен авторский подход к его трактовке. Раскрыты особенности финансовой стратегии предприятия. Осуществлено обоснование ее места и значения в системе менеджмента предприятия.
Ключевые слова: стратегия, финансовые ресурсы, финансовая стратегия, система менеджмента предприятия, стратегический менеджмент.

Buniak N.M., Kurdelchuk R.I. FINANCIAL STRATEGY IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISE
The essence of financial strategy and its role in the management system of enterprise are disclosed in the article. Different approaches to the definition of “financial strategy of enterprise” are considered. The author’s approach to its interpretation is proposed. The peculiarities of financial strategy of enterprise are disclosed. Its place and meaning in the management system of enterprise are substantiated.
Keywords: strategy, financial resources, financial strategy, management system of enterprise, strategic management.

Завантажити статтю (pdf)