ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Радух Н.Б.
кандидат економічних наук,
Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

У статті проведено аналіз основних показників, що характеризують сучасний рівень інвестиційно-інноваційної діяльності Львівської області за період 2011–2015 рр. Охарактеризовано особливості інвестиційно-інноваційного процесу на регіональному рівні та запропоновано напрями активізації інвестиційно-інноваційної діяльності з урахуванням виявлених тенденцій.
Ключові слова: інвестиції, інновації, фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, прямі іноземні інвестиції, науково-технічні послуги.

Радух Н.Б. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье проведен анализ основных показателей, характеризующих современный уровень инвестиционно-инновационной деятельности Львовской области за период 2011–2015 гг. Охарактеризованы особенности инвестиционно-инновационного процесса на региональном уровне и предложены направления активизации инвестиционно-инновационной деятельности с учетом выявленных тенденций.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, фундаментальные исследования, прикладные исследования, прямые иностранные инвестиции, научно-технические услуги.

Radukh N.B. ASSESSMENT OF INVESTMENT AND INNOVATIVE POTENTIAL OF LVIV REGION
In the article analyzed the main indicators of the current level of investment and innovation Lviv region for the period 2011-2015. The peculiarities of investment and innovation process at the regional level and suggests areas of investment and enhance innovation with regard to the identified trends.
Keywords: investment, innovation, basic research, applied research, foreign direct investment, scientific and technical services.

Завантажити статтю (pdf)