РОЛЬ ВНЗ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ РЕГІОНУ

Грицаєнко М.І.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Таврійського державного агротехнологічного університету

У статті розкрито основні підходи до тлумачення поняття «соціальний капітал», виокремлені його складові – соціальні мережі, норми та довіра. Запропонована авторська дефініція соціального капіталу. На підставі вивчення особливостей соціального капіталу регіону визначені напрями впливу діяльності вищих навчальних закладів на процес його формування.
Ключові слова: соціальний капітал, соціальний капітал регіону, соціальні мережі, норми, довіра, вищий навчальний заклад, інтелектуальний капітал.

Грицаенко Н.И. РОЛЬ ВУЗОВ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА
В статье раскрыты основные подходы к толкованию понятия «социальный капитал», выделенные его составляющие – социальные сети, нормы и доверие. Предложена авторская дефиниция социального капитала. На основании изучения особенностей социального капитала региона определены направления влияния деятельности высших учебных заведений на процесс его формирования.
Ключевые слова: социальный капитал, социальный капитал региона, социальные сети, нормы, доверие, высшее учебное заведение, интеллектуальный капитал.

Gritsaenko N.I. THE ROLE OF UNIVERSITIES IN THE FORMATION OF SOCIAL CAPITAL IN THE REGION
The article deals with the main approaches to the interpretation of the concept of «social capital», the allocation of its components – social networks, norms and trust. The author's definition of social capital. On the basis of studying the characteristics of social capital in the region defined by the direction of the impact of the activities of higher education institutions in the process of its formation.
Keywords: social capital, social capital in the region, social networks, norms, trust, higher education, intellectual capital.

Завантажити статтю (pdf)